Kontakt

Alldoors Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 88/129A
00-92 Warszawa

tel: +48 22 299 72 75
e-mail: office@alldoors.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349598
Kapitał zakładwy 936.000 zł wpłacony w całości.

NIP: 9522083219
Regon: 142263264